Súil Siar 2014

Súil Siar 2014

De réir an Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, 1997, déantar Ráiteas Straitéise le haghaidh tréimhse trí bliana a ullmhú agus a chur faoi bhráid gach Aire. Ceanglaítear leis an Acht freisin go dtugtar tuarascáil don Aire ar an dul chun cinn ar na cuspóirí atá leagtha amach sa ráiteas straitéise a chomhlíonadh.

Sa Tuarascáil Bhliantúil seo, leagtar amach na príomhéachtaí agus na príomhfhorbairtí le linn na bliana chun dul chun cinn a dhéanamh ar chuspóirí na Roinne Airgeadais, faoi mar atá leagtha amach ina Ráiteas Straitéise 2011-2014.